Vương Hữu Hiệu
Vương Hữu Hiệu
Ngày sinh: 13-10-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đặng Thị Kim Phụng
Đặng Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 25-08-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Đào Minh Minh
Nguyễn Đào Minh Minh
Ngày sinh: 01-10-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 15-02-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Đăng tin việc làm